SHARE CODE AUTO THẢ TIM


SHARE CODE AUTO THẢ TIM, LIKE ... NS CHUNG BOT CẢM XÚC TÙY THỂ LOẠI BẠN MUỐN.
.
Vào foder website của b tạo 1 FODER -> Tạo 1 file auto.php
Sau đó thể code bên dưới vào file auto.php ;)
http://domain.com/auto/like.php
Rồi chạy đường dẫn .Nếu nó báo {"success":true} là ok
Tiếp theo để auto cứ 5p chạy link trên thì b tạo 1 Cronjob auto 5p chạy 1 lần là ok. :P
Test & thấy rất ok.

<?php
$token = 'Thêm Token Full Quyền Vào ĐÂY';
$limitnf=5; // 5 Status  NewFeed 1 Lần
$puaru=json_decode(puaru('https://graph.facebook.com/me/home?fields=id,message,created_time,from,comments,type&access_token='.$token.'&offset=0&limit='.$limitnf.''),true);
for($i=1;$i<=count($puaru[data]);$i++){
set_time_limit(0);
$camxuc= array('LIKE');
$mess=$camxuc[rand(0,count($camxuc)-1)];
echo puaru('https://graph.facebook.com/'.$puaru[data][$i-1][id].'/reactions?type='.$mess.'&method=post&access_token='.$token.'');
}

function puaru($url){
$data = curl_init();
curl_setopt($data, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
curl_setopt($data, CURLOPT_URL, $url);
$hasil = curl_exec($data);
curl_close($data);
return $hasil;
}
?>